Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Zlín si Vás dovoluje pozvat na přednášku „RŮZNÉ PŘÍSTUPY K PRAVDĚPODOBNOSTI“, kterou přednese doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. ve středu 5. dubna 2017 od 14.30 hodin v přednáškovém sále 51-220 v budově Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Nad Stráněmi 4511.

Anotace přednášky
Přednáška je věnována dvěma různým pohledům na pravděpodobnost. Prvním, objektivním pohledem, je pravděpodobnost výskytu náhodného jevu nazírána jako (objektivní) vlastnost daného jevu. Druhým, subjektivním pohledem, přistupujeme k pravděpodobnosti jako k našemu (subjektivnímu) stupni důvěry ve výskyt daného jevu. Subjektivní přístup k pravděpodobnosti umožňuje, aby výskyt jednoho a téhož náhodného jevu měl z pohledu dvou osob různou pravděpodobnost, zejména v důsledku odlišných informací. Souvislosti a rozdíly obou přístupů jsou vysvětleny na názorných příkladech, použitelných i v běžné středoškolské výuce.

Doc. Jakub Fischer
Doc. Jakub Fischer vede katedru ekonomické statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) a je prorektorem VŠE pro strategii. Věnuje se oblasti sociálně-hospodářské statistiky a národního účetnictví, je řešitelem či spoluřešitelem řady grantů a vědecko-výzkumných projektů. Působí v různých odborných organizacích, např. v České statistické společnosti, České demografické společnosti, České společnosti ekonomické, Jednotě českých matematiků a fyziků a v Mezinárodním statistickém institutu (ISI). Je členem Akademického sněmu Akademie věd ČR a od roku 2012 předsedou Rady vysokých škol.

Pozvánka na přednášku „RŮZNÉ PŘÍSTUPY K PRAVDĚPODOBNOSTI“

Post navigation